• Γιούκα

  • Περισσότερες πληροφορίες

Yucca has a rich history of use in traditional Native American wellness practices. A popular part of many herbal supplement regimens, Piping Rock's yucca root supplement:

  • Supplies 1000 mg of Yucca per serving 
  • Comes in quick-release, easy-to-take capsules
  • Is a perfect addition to any daily routine
Εμφάνιση 1-3 από 3
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-3 από 3