• Αμαμηλίδα

  • Περισσότερες πληροφορίες

Witch hazel is sourced from the leaves and bark of a deciduous shrub. Native Americans have used witch hazel herb in wellness traditions for generations for its benefits that can include:

Εμφάνιση 1-3 από 3
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Εμφάνιση 1-3 από 3