• Αρωματικό έλαιο γλυτσίνας

  • Περισσότερες πληροφορίες

Looking to add a bit of romance into your environment? Wisteria Fragrance Oil's mystical alluring scent is a great match. Use this oil in:

  • Mixing fragrances to create a bold, feminine scent

  • Creating summer-inspired projects

  • Making homemade candles, potpourri, body products, & more!

Εμφάνιση 1-2 από 2
Εμφάνιση 1-2 από 2