• Φωσφατιδυλοσερίνη

  • Περισσότερες πληροφορίες

Phosphatidylserine is a building block nutrient for brain health. Phosphatidylserine is used in the creation of new brain cells, promoting cellular energy in the brain in addition to:**

  • Optimizing neurotransmitter production**

  • Promoting sharp memory and mental focus**

  • Supporting a bright, healthy mood**

Εμφάνιση 1-7 από 7
Εμφάνιση 1-7 από 7