• Ροδοφύκη Νέας Σκωτίας

  • Περισσότερες πληροφορίες

First harvested centuries ago, dulse is known as red dulse or sea lettuce flakes. Nova Scotia Dulse:

  • Grows on the coasts of Nova Scotia

  • Has been used in culinary and wellness traditions for centuries

  • Support overall wellness**

Εμφάνιση 1-2 από 2
Εμφάνιση 1-2 από 2