• Ένζυμο λακτάσης

  • Περισσότερες πληροφορίες

Lactase is a digestive enzyme that breaks down the lactose sugar that is widely found in dairy products. For those with difficulty digesting dairy, lactase enzyme supplements can help to:

  • Promote digestive health**
  • Support digestive comfort.**
  • Enable easier dairy product consumption**
Εμφάνιση 1-3 από 3
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-3 από 3